آموزشی

سبد کاموایی قلاب‌ بافی

سبد کاموایی قلاب‌ بافی

یک سبد کاموایی قلاب‌ بافی کنید

آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که خانه‌ای پر از کاموا دارید؟ نمی‌دانید با همه آن دسته از مجلات چه‌کار کنید؟ امروز ما به شما راه‌حلی برای مشکلاتتان می‌دهیم و به شما آموزش سبد کاموایی قلاب‌ بافی پنبه‌ای کاربردی را می‌دهیم.

مواد

اولین مرحله مواد می‌باشد.

برای تهیه سبد به آن‌ها نیاز دارید:

  1. 2 کلاف 100% پنبه به رنگ طبیعی
  2. 1 نخ تریکو به رنگ خاکستری (شما می‌توانید هر ترکیب رنگی را که دوست دارید انتخاب کنید)
  3. قلاب قلاب‌بافی و قیچی 5 میلی‌متری
مواد

مواد

در ادامه مرحله اول باید اعمال زیر را انجام دهیم:

  1. زنجیره 20 + 1 عدد اضافه با قلاب قلاب‌بافی شما.
  2. «نوار» را با همان طول زنجیره اضافه کنید.

*توجه!

در این الگو قلاب‌بافی می‌کنیم و نوار را با کاموا می‌گیریم. نخ دور نوار را می‌گیرد و آن را محاصره می‌کند تا در داخل باشد.

قلاب بافی سبد

قلاب بافی سبد

1- اولین ردیف

قلاب‌بافی پایه کوتاه 19، قلاب‌بافی پایه کوتاه 6 به آخرین دوخت. کار را در زنجیره پایه و پایه کوتاه 18 و پایه کوتاه 5 تا آخرین کوک ادامه دهید. درمجموع 48 کوک خواهید داشت.

قلاب بافی ردیف اول سبد

قلاب بافی ردیف اول سبد

2- ردیف دوم

قلاب‌بافی پایه کوتاه 20، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 2، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 20، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 2 و قلاب‌بافی پایه کوتاه  3 را به آخرین کوک اضافه کنید. درمجموع 56 کوک خواهید داشت.

ردیف دوم

ردیف دوم

3- قلاب بافی سومین ردیف سبد

قلاب‌بافی پایه کوتاه 21، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 4، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 22، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 4، قلاب‌بافی 3 پایه کوتاه به همان دوخت و قلاب‌بافی پایه کوتاه 1. درمجموع 64 کوک خواهید داشت.

4- ردیف چهارم قلاب بافی

قلاب‌بافی پایه کوتاه 22، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 6، قلاب‌بافی تکی 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 24، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 6، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت و قلاب‌بافی پایه کوتاه 2. درمجموع 72 کوک خواهید داشت.

5- پنچمین ردیف

رج 5: قلاب‌بافی پایه کوتاه 23، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 8، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 26، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 8، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت و یک قلاب‌بافی پایه کوتاه 3. در کل 80 کوک خواهید داشت.

6- ردیف ششم

قلاب‌بافی پایه کوتاه 24، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 10، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 28، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 10، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت و قلاب‌بافی پایه کوتاه 4. درمجموع 88 کوک خواهید داشت.

7- ردیف هفتم

قلاب‌بافی پایه کوتاه 25، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 12، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 30، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 12، قلاب‌بافی 3 پایه کوتاه به همان دوخت و قلاب‌بافی 5 پایه کوتاه. درمجموع 96 کوک خواهید داشت.

8- ردیف هشتم

قلاب‌بافی پایه کوتاه 26، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 14، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 32، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 14، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت و قلاب‌بافی پایه کوتاه 6. درمجموع 104 کوک خواهید داشت.

9- ردیف نهم

قلاب‌بافی پایه کوتاه 27، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 16، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 34، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 16، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت و قلاب‌بافی پایه کوتاه 7. درمجموع 112 کوک خواهید داشت.

10- ردیف دهم

قلاب‌بافی پایه کوتاه 28، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 18، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 36، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 18، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت و قلاب‌بافی پایه کوتاه 8. درمجموع 120 کوک خواهید داشت.

ردیف دهم

ردیف دهم

توجه:

برای یادگیری یافتن بافتن سبد مخصوص عید، مقاله سبد عید پاک را حتما مطالعه کنید.

11- ردیف یازدهم

قلاب‌بافی پایه کوتاه ۲۹، قلاب‌بافی پایه کوتاه ۳ به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه ۲۰، قلاب‌بافی پایه کوتاه ۳ به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه ۳۸، قلاب‌بافی پایه کوتاه ۳ به همان دوخت، قلاب‌بافی پایه کوتاه 20، قلاب‌بافی پایه کوتاه 3 به همان دوخت و قلاب‌بافی پایه کوتاه 9. درمجموع 128 کوک خواهید داشت.

ردیف یازدهم

ردیف یازدهم

12- ردیف 12 الی 25

تمام رج‌ها را به‌صورت قلاب‌بافی پایه کوتاه، بدون افزایش کارکنید.

(می‌توانید اندازه سبد خود را با قلاب‌بافی به تعداد ردیف‌هایی که برای ارتفاع دلخواه نیاز دارید تغییر دهید)

از ردیف 12 تا 25

از ردیف 12 تا 25

13- ردیف 26

حالا دستگیره‌ها را می‌سازیم. قلاب‌بافی پایه کوتاه 4. *قلاب‌بافی پایه کوتاه 12 که «نوار» را با پنبه احاطه می‌کند، همان‌طور که در تصاویر دیده می‌شود از قلاب‌بافی ردیف قبلی صرف‌نظر می‌شود.*

دوباره از * قسمتی که متن را ستاره زده‌ایم* همان عمل را تکرار کنید. 48 کوک باقیمانده را پایه کوتاه بزنید تا ردیف تمام شود.

ردیف 26

ردیف 26

14- آخرین مرحله (ردیف 27)

قلاب‌بافی پایه کوتاه … و تمام شد!

شما کار را تمام و سبد پنبه‌ای خود را درست کرده‌اید! می‌توانید از آن برای نگهداری کاموا، نظم دادن به مجلات یا حتی به‌عنوان ظرف میوه استفاده کنید!

برای چیزهای زیادی می‌توانید از آن استفاده کنید.

مرحله 27

مرحله 27

شما همچنین می‌توانید پیج اینستاگرام آراز بافت را دنبال نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *